Післядипломна освіта

Рейтинг Користувача: / 51
ГіршаКраща 

Післядипломна освіта молодших медичних спеціалістів

у Чернівецькому медичному коледжі БДМУ

 

Здійснення післядипломної підготовки у Чернівецькому медичному коледжі БДМУ продиктована необхідністю своєчасного підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів Чернівецької області та міста Чернівці. Професійна діяльність таких молодших спеціалістів потребує обов'язкової перепідготовки не рідше 1 разу на 5 років. Це обумовлено і постійними змінами в самій системі надання медичної допомоги населенню, і впровадженням нових технологій діагностики, лікування та догляду за пацієнтами, зміною фармакологічної бази препаратів тощо. Підготовленість молодших спеціалістів лікувально-профілактичних закладів міста Чернівці та Чернівецької області є обов'язковим компонентом, який розглядається при прийнятті рішення щодо акредитації закладів медицини на право надання населенню послуг, допомоги тощо.

Рівень матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного, та кадрового забезпечення, достатня практична база Чернівецького медичного коледжу БДМУ відповідає діючим вимогам щодо надання освітніх послуг підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів.

Відділення лікарень добре забезпечені сучасною медичною, лікувальною та діагностичною апаратурою. Адміністрацією коледжу проведена відповідна робота із залучення висококваліфікованих кадрів лікарень до навчального процесу з навчальних програм післядипломної освіти. Лікарні багатопрофільні, які мають: клініко-діагностичні, біохімічні, серологічні лабораторії, спеціалізовані кабінети, відділення, де працюють висококваліфіковані лікарі, медичні сестри які мають вищу в тому числі і медсестринську освіту. Всі ці складові дозволяють кваліфіковано проводити підвищення фахової підготовки молодших медичних спеціалістів, що забезпечить доступність і підвищення якості надання кваліфікованої медичної допомоги населенню.

Відділення післядипломної освіти Чернівецького медичного коледжу розпочало свою діяльність з 01 січня 2015 року. Післядипломна освіта здійснюється відповідно до Законів України “Про освіту” “Про вищу освіту”, директивних документів Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти та науки України.

Післядипломна освіта молодших медичних спеціалістів включає:

спеціалізацію – набуття особою здатності виконувати окремі завдання та обов‘язки, які мають особливості в межах спеціальності;

підвищення кваліфікації (розширення профілю, удосконалення) – набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов'язки в межах спеціальності;

 Метою післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів є забезпечення потреб галузі в кваліфікованих фахівцях з високим рівнем професіоналізму, здатних компетентно і відповідально виконувати завдання та обов’язки, впроваджувати новітні технології надання медичної допомоги населенню

Необхідний рівень кваліфікації молодших медичних спеціалістів забезпечується періодичністю навчання, поєднанням різних форм, систематичною самоосвітою та постійною практичною роботою за отриманою спеціальністю.

Післядипломна освіта молодших медичних спеціалістів здійснюється за державним замовленням та на підставі укладених договорів з підприємствами, установами, організаціями, фізичними та юридичними особами за кошти держаного, місцевого бюджетів, юридичних та фізичних осіб.

Мова навчання у закладах післядипломної освіти визначається відповідно до Закону України "Про мови".

Відділення післядипломної освіти коледжу є координуючим навчально-методичним центром післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів м. Чернівці та Чернівецької області. У своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами в галузі освіти та охорони здоров'я і Положенням.

Діяльність відділення післядипломної освіти, як структурного підрозділу Чернівецького медичного коледжу БДМУ, регламентується статутом Чернівецького медичного коледжу БДМУ і функціонує згідно з Положенням.

Замовниками підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів є Департамент охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації, заклади охорони здоров'я різних форм власності, приватні підприємства, установи, організації, юридичні та фізичні особи м. Чернівці та області.

Відділення післядипломної освіти коледжу безпосередньо підпорядковується керівництву коледжу.

Головною метою діяльності відділення післядипломної освіти  є забезпечення надання якісних освітніх послуг  з післядипломної освіти м. Чернівці та Чернівецької області.

Основні завдання відділення післядипломної освіти:

задоволення потреб закладів, установ та організацій м. Чернівці та Чернівецької області в післядипломній освіті молодших медичних спеціалістів;

розширення професійних знань, умінь і навичок на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду;

реалізація права фахівців на післядипломну освіту, створення умов для її безперервності та наступності;

забезпечення оперативного оволодіння сучасними досягненнями медичної науки і практики;

 проведення заходів спрямованих на підвищення якості та розширення практичної направленості навчання;

забезпечення спільно із замовниками оптимальної періодичності навчання з урахуванням встановленого порядку атестації фахівців;

участь у проведенні статистичного аналізу для визначення потреб та перспектив післядипломної освіти молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів  регіону;

підготовка навчального та навчально-методичного забезпечення  навчального процесу;

здійснення за підсумками навчання фахівців комплексної оцінки їх професійних знань, умінь і навичок;

участь у проведенні атестації молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів.

Відділення післядипломної освіти у встановленому порядку:

розробляє навчальні плани та програми циклів спеціалізації та удосконалення і подає їх на затвердження до Міністерства охорони здоров'я України;

формує плани підвищення кваліфікації та спеціалізації на календарний (навчальний) рік та подає їх для затвердження до МОЗ України;

розробляє та затверджує в установленому порядку робочі навчальні програми;

вносить пропозиції щодо подальшого удосконалення навчальної та методичної роботи;

впроваджує програму розвитку медсестринства в Україні;

співпрацює з іншими навчальними закладами, виробничими об'єднаннями, установами, громадськими організаціями.

проводить конференції, семінари, наради тощо;

звітує перед власником або уповноваженим ним органом  та МОЗ України про виконання плану підвищення кваліфікації (спеціалізації).

Відділення післядипломної освіти має право:

самостійно планувати роботу, вирішувати питання навчально-методичної, видавничої, фінансово-господарської діяльності;

здійснювати навчання за навчальними планами та програмами післядипломної освіти, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України;

розробляти та запроваджувати в установленому порядку нові навчальні плани та програми;

 працювати за різними формами навчання: з відривом від виробництва (очна), без відриву від виробництва (вечірня, заочна, дистанційна) та шляхом поєднання цих форм;

видавати документи про післядипломну освіту;

визначати в установленому порядку організаційну структуру управління закладом та рівень автономності його підрозділів;

володіти і користуватися закріпленими за ним (або орендованими) будівлями та спорудами, обладнанням, транспортними засобами та іншим майном;

здійснювати зв'язки із зарубіжними партнерами в установленому порядку;

надавати платні послуги передбачені чинним законодавством України.

Коледж з відділенням післядипломної освіти може використовувати різні види фінансування, затверджувати штатний розпис у встановленому порядку в межах фонду заробітної плати, кошторису витрат, визначати форми і системи оплати праці, розміри доплат, надбавок, премій та інших виплат стимулюючого характеру згідно з діючими нормативними документами.

Відділення післядипломної освіти зобов'язане:

діяти на підставі чинного законодавства, власного статуту, положення; дотримуватись умов ліцензування; забезпечувати необхідну якість надання освітніх послуг; підтримувати безпечні та нешкідливі умови освітньої діяльності учасників навчального  процесу.

                   Чернівецький медичний коледж БДМУ працює в тісному співробітництві з вищими медичними навчальними закладами, лікувально-профілактичними, санітарно-профілактичними та іншими установами, співпраця з якими забезпечує виконання навчальних планів та програм.

Відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів користується правом структурного підрозділу коледжу і має штамп та круглу печатку «Відділення післядипломної освіти».

Планування підвищення кваліфікації та спеціалізації молодших медичних спеціалістів на наступний навчальний  рік, здійснюється у поточному навчальному році відповідно до заявок, поданих  замовником (лікувально-профілактичними установами). Заявки формуються  замовником згідно  з переліком циклів. Відділення післядипломної освіти проводить аналіз отриманої інформації та складає перспективний план підвищення кваліфікації та спеціалізації молодших медичних спеціалістів регіону в межах ліцензованого обсягу,  який надсилається до МОЗ України за два місяці до початку календарного (навчального) року для затвердження.

           Відповідно до плану підвищення кваліфікації та спеціалізації молодших медичних спеціалістів, затвердженого МОЗ України,  на відділенні післядипломної освіти складається календарний план проведення курсів підвищення кваліфікації та спеціалізації молодших спеціалістів з медичною освітою, який затверджується Департаментом охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації.

           Відбір кандидатів для направлення на навчання здійснюється лікувально-профілактичними, санітарно-епідеміологічними закладами відповідно до річних планів підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів. Молодші медичні спеціалісти мають право індивідуально  подавати заявку на післядипломне навчання.

                   Прийом слухачів здійснюється за державним замовленням та на договірних засадах за направленнями підприємств, установ, організацій, державної служби зайнятості, соціальних служб, а також за угодами з фізичними та юридичними особами. В угодах визначаються взаємні зобов'язання сторін щодо організації навчального процесу, умов навчання, фінансових розрахунків.

                   Зарахування слухачів на навчання проводиться згідно з наказом директора Чернівецького медичного коледжу БДМУ. Порядок зарахування слухачів на курси та їх реєстрація здійснюється відповідно чинного законодавства.

У випадку невиконання замовником плану відрядження молодших медичних спеціалістів на курси  вільні місця в навчальних групах можуть бути заповнені працівниками інших лікувально-профілактичних закладів

Слухачами відділення можуть бути молодші медичні спеціалісти, які в установленому порядку мають дозвіл на медичну діяльність.

Особи, направлені на навчання, повинні мати при собі паспорт, диплом, свідоцтво про підвищення кваліфікації, путівку і копію з наказу.

Слухачі курсів є повноправними партнерами в керуванні процесом отримання післядипломної освіти, активно співпрацюють з адміністрацією закладу зі створення принципів забезпечення якості навчання.

Коледж надає слухачам відповідні навчальні та соціальні умови для успішної реалізації навчального процесу в рамках запланованого періоду часу. За підсумками навчання спеціалістів проводиться комплексна оцінка їх теоретичних знань, практичних умінь і навичок, професійної компетентності шляхом проведення підсумкового екзамену спеціально створеною комісією, склад якої затверджує директор коледжу.

Слухачам циклів підвищення кваліфікації, які виконали всі вимоги навчальних планів і програм та склали заліки і екзамени, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації (спеціалізації) встановленого зразка.

При невиконанні навчального плану, а також при грубому порушенні правил внутрішнього розпорядку слухач відраховується  наказом Чернівецького медичного коледжу БДМУ з видачею довідки про перебування в коледжі.

Враховуючи особливості навчального процесу за слухачами системи післядипломної освіти на весь час навчання з відривом від виробництва зберігається середній заробіток та посада за основним місцем роботи. Відшкодування витрат на відрядження слухачів з іншої місцевості проводиться за основним місцем роботи згідно з чинним законодавством.

Гуртожитком слухачі відділення забезпечуються при потребі.

 Педагогічні кадри комплектуються з числа співробітників коледжу, і висококваліфікованих фахівців лікувально-профілактичних, санітарно-епідеміологічних установ, залучення яких до навчального процесу обумовлено навчальними планами та програмами, на умовах сумісництва або погодинної оплати.

Чисельність працівників відділення післядипломної освіти визначається і затверджується директором в установленому порядку. Викладачі відділення післядипломної освіти підвищують свою кваліфікацію в установленому порядку. Обсяг навчальних занять, доручених для проведення викладачеві, виражений в облікових (академічних) годинах, визначає навчальне навантаження викладача.

 

 

Головне меню

 

Дні народження

Березень

_ПІБ

__Дата__

Сергєєва Т.Г

04.03

Стрижаковська О.С.

08.03 

Березовська Н.О.

08.03

Бичек Т.П.

10.03

Унгурян В.В.

12.03

Робулець А.В.

29.03

Орлецька Т.В

30.03

 

Онлайн радіо

Слушать онлайн радио

monBaner

© Чернівецький медичний коледж, 2013

© Розробка/верстка: Лазоряк Василь Миколайович